کارگاه آموزشی مدیریت منابع در متون علمی با استفاده از نرم‌افزار Endnote

انجمن علمی دانشجویی کشاورزی و کارآفرینی دانشگاه رازی برگزار می‌کند   کارگاه آموزشی مدیریت منابع…