کارگاه آموزشی اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران در مزرعه و گلخانه (هواکشت)

🔰 کارگاه آموزشی اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران در مزرعه و گلخانه (هواکشت)  …